Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť GASTRO PALAZZO s.r.o., so sídlom Stará ivanská cesta 1b, 821 04 Bratislava, IČO: 444 64 649, IČ DPH: SK2022704684, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55109/B.

Hotline: Po-Štv 9:00-17:00, Pia 9:00-16:00

Telefón: 02/20 70 70 70, 0910 237 572

E-mail: info@gp-menu.com

Online-shop: shopsk.gp-menu.com

Objednávka

Predaj tovaru je realizovaný na základe Vami zaslanej záväznej objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové zaslanie alebo objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu. Potvrdenie objednávky vykoná predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Po tomto potvrdení objednávky kupujúcemu sa stáva objednávka záväzná aj pre predávajúceho. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obidve strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky presná špecifikácia tovaru, jeho počet, farebné prevedenie, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. Predávajúci si môže od kupujúceho žiadať zálohu vo výške 50 % z celkovej sumy za objednaný tovar.

Hotline: Po-Štv 9:00-17:00, Pia 9:00-16:00

Telefón: 02/20 70 70 70, 0910 237 572

E-mail: info@gp-menu.com

Online-shop: shopsk.gp-menu.com

Naše dodávky, ponuky a služby podliehajú týmto obchodným podmienkam a sú platné pre všetky obchodné vzťahy.

S našimi obchodnými a dodacími podmienkami súhlasíte automaticky zaslaním objednávky.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, podľa druhu tovaru návod na používanie výrobku a záručný list. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. Rozmery a obsah výrobkov, pokiaľ nie sú kalibrované, sú informatívne, môžu sa líšiť od skutočnosti.

Dodacie lehoty

Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 5-21 dní, v závislosti od množstva a druhu objednaného tovaru, pri nečakaných okolnostiach sa môže predĺžiť. Na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť si vybraný tovar za iný. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku nie sme schopní vybaviť, lebo medzičasom môže byt tovar vyradený z predaja výrobcom alebo dodávateľom bez toho, aby nás o tom upovedomil. V takomto prípade Vás tiež budeme bezodkladne informovať a budete mať možnosť objednávku stornovať alebo vybrať si podobný tovar. Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou je vhodné uviesť do adresy doručenia mobilné telefónne číslo (odporúčame priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel náš pracovník s Vami dohodnúť na presnom čase a mieste dodania tovaru. Taktiež odporúčame uviesť adresu, na ktorej sa cez deň zdržujete, nakoľko prepravná spoločnosť vykonáva donášku spravidla medzi 8.30 a 16.00 hod.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou

Pri preberaní tovaru priamo u nás, si taktiež s Vami dohodneme hodinu prebratia tovaru. Je to preto, aby sme sa Vám v tomto čase mohli venovať. Výnimočne je možné dohodnúť aj prevzatie tovaru mimo bežnej pracovnej doby. Prosíme dodržte tento čas, alebo nás dostatočne s predstihom informujte, ak sa Vám program v priebehu dňa zmení a Vy sa nemôžete v určený čas dostaviť.

Reklamácie

Reklamácie sú vybavované:

 • e-mailom
 • poštou zaslaním tovaru na našu adresu
 • prepravnou spoločnosťou zaslaním tovaru na našu adresu

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia,  Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba 12 mesiacov, pokiaľ pri tovare nie je v záručnom liste uvedený iný čas.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Škoda predstavuje náklady na dopravu, ktoré musel predávajúci vynaložiť, čo je 10% z ceny tovaru. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 • bez udania dôvodu
 • tovar sa už nevyrába, prípadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru a jeho prekontrolovaní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Nakupujete bez rizika, pretože  pri každej objednávke máte plné právo na vrátenie tovaru do 14 dní. Výnimkou je len tovar s vlastným logom ako aj použitý produkt. Neporušené dodanie sa overuje v prítomnosti doručovateľa. Nedostatky zaznačte do potvrdenia o dodaní spolu s podpisom doručovateľa.

Dodatky a zmeny obchodných podmienok

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať email info@gp-menu.com. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke Váš súhlas s novými pravidlami.

Ceny

Všetky ceny produktov sú v E-shope uvedené s DPH aj bez DPH. Ceny sú uvádzané v EUR.

Pri objednávke účtujeme príplatok za balné, dopravu, dobierku, poistenie a poštovné. Cena za dopravu je stanovená na základe celkovej hmotnosti zásielky.

Balík do 10 kg — 3.90 EUR bez DPH

                10-20 kg — 4.90 EUR bez DPH

                20-30 kg — 5.90 EUR bez DPH

                30-50 kg — 9.90 EUR bez DPH

                dobierka – 1,50 € bez DPH

 

Tovar je zasielaný kuriérskou spoločnosťou, poštou len vo výnimočných prípadoch.

Zákazník si môže vybrať z týchto spôsobov platby:

 1. Platba na účet – zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky ešte pred jej doručením na základe zaslanej zálohovej faktúry.
 2. Platba platobnou kartou cez internet.
 3. Dobierka – platba pri doručení objednávky kuriérom, príplatok za dobierku je 1.50 EUR bez DPH.
 4. V hotovosti alebo platobnou kartou – pri osobnom odbere tovaru v mieste priestorov spoločnosti.
 5.  Predávajúci si môže od kupujúceho žiadať zálohu vo výške 50 % z celkovej sumy za objednaný tovar.

Záverečné ustanovenia.

Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti GASTRO PALAZZO s.r.o..

S publikáciou tejto ponuky strácajú platnosť všetky predchádzajúce údaje o cenách.

Miestom plnenia je Bratislava. Pre prípadné upomienkového pojednávania prislúcha okresnému súdu v Bratislave.

Právo na nepresnosti a tlačové chyby vyhradené.